วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การทำ E-BooK จร้า~~

ทำความรู้จักกับส่วนประกอบจอภาพ
แถบเครื่องมือ (Toolbar)
แถบเครื่องมือหรือ Toolbar ของ Desktop Author
จะปรากฏที่ด้านบนของจอภาพ
โดยประกอบด้วยปุ่มคำสั่งต่างๆ ดังนี้
ปุ่มจัดการแฟ้มเอกสาร e-Book
ประกอบด้วยปุ่มสร้าง e-Book
ใหม่ (New) ปุ่มเปิดแฟ้มเอกสารe-Book
(Open) และปุ่มบันทึก
แฟ้มเอกสาร e-Book (Save)
ตามลำดับ
ปุ่มเตรียมนำเสนอผลงาน หรือ
Package ทั้งนี้รายละเอียดจะนำเสนอในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปุ่มเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมในชุดนี้ โดยกำหนดให้แสดง
หรือไม่แสดงได้ด้วย คำสั่ง View, Toolbar, Display all buttons
แถบเครื่องมือสร้างผลงาน (Tools)
การทำงานกับ e-Book และสื่อต่างๆ สามารถใช้ปุ่มต่างๆ ใน Tools
ซึ่งปรากฏเป็นกลุ่ม เครื่องมือด้านขวาของจอภาพ
ปุ่มจัดหน้าเอกสาร
ปุ่มนำเข้าสื่อ
ปุ่มปรับแต่งวัตถุ
ปุ่มปรับเปลี่ยนรูปทรงวัตถุ
เลือกแม่แบบหน้าเอกสาร
Desktop Author เตรียมแม่แบบเอกสารทั้งหน้าปก หน้าเนื้อหา
และปกหลังพร้อมใช้ งานหลากหลายรูปแบบและหลากหลาย
ขนาดไว้ที่ปุ่ม Template ซึ่งจะมีตัวเลือกดังนี้
เมื่อคลิกเลือกแม่แบบที่ต้องการ เช่น Photo_Album_Kids จะมีรายการ
เลือกย่อยสามารถเลื่อน Scroll Bar เพื่อเลือกดูรูปแบบ และขนาดที่
ต้องการ เมื่อได้รูปแบบที่ ต้องการ จึงคลิกปุ่ม Use
ตัวอย่างเลื่อนมาที่รูปแบบ ดังนี้ แล้วคลิกปุ่ม Use เพื่อเลือกใช้งาน
จอภาพทำงาน จะปรากฏภาพแม่แบบสำหรับปกหน้โปรแกรมจะ
แบ่งพื้นที่ทำงานเป็น 2 ส่วน ครึ่งด้านซ้ายวางด้วยกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียว
(รหัสสี 0, 255, 0) เพื่อทำเป็นพื้นที่โปร่งใส และครึ่งด้านขวาแสดงด้วย
รูปภาพที่โปรแกรม ออกแบบให้
บันทึกแฟ้มผลงาน
การบันทึกแฟ้มผลงานให้เลือกคำสั่ง File, Save… จากนั้นเลือก
ไดร์ฟและโฟลเดอร์ เดียวกับภาพต้นฉบับ (แนะนำให้ใช้โฟลเดอร์เดียวกัน)
โดยส่วนขยายที่ได้ คือ .dml การบันทึกแฟ้มผลงานในครั้งถัดไปโปรแกรม
จะสร้างแฟ้มสำเนา (Backup) ให้ อัตโนมัติ 5 แฟ้ม แต่ปรับเปลี่ยนได้จากคำสั่ง
File, Book Properties, Book Backup Files

พิมพ์ข้อความ
ในหน้าแรกนี้ จากแม่แบบจะพบกรอบข้อความ ซึ่งสามารถดับเบิลคลิก
เข้าไปแก้ไข หรือพิมพ์ข้อความโดยปรากฏ Text Editor ดังนี้
ลบข้อความเดิม แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ โดยมีหลักการพิมพ์ลักษณะเดียวกับ
Word Processor และมีปุ่มจัดแต่งอักษร ดังนี้ ทั้งนี้ฟอนต์ที่เลือกได้แนะนำ
เป็น MS Sans Serif และ Tahoma และสามารถคัดลอก จาก Word มาวาง
ได้ด้วยคำสั่ง Copy/Paste เมื่อคลิกปุ่ม OK จะปรากฏกรอบข้อความดังนี้
กรอบข้อความ สามารถย่อ/ขยายด้วยปุ่ม Handle และย้ายตำแหน่งได้ การแก้ไข
ข้อความให้ดับเบิลคลิกที่กรอบข้อความ และใช้ปุ่ม เพื่อลบกรอบข้อความ

แทรกรูปภาพและสื่อมัลติมีเดีย
การแทรกรูปภาพทำได้โดยคลิกปุ่ม Insert Image แล้วเลือกภาพที่ต้องการ
โดย สามารถปรับขนาด ย้ายตำแหน่ง และลบภาพด้วยวิธีเดียวกับกรอบข้อความ
ภาพที่นำเข้าสามารถใช้คำสั่งจากการคลิกปุ่มขวาปรับแต่งได้ เช่น การแก้ไขภาพ
ก็ให้คลิกเลือกคำสั่ง Edit Image ปรากฏหน้าต่างทำงาน
สามารถปรับขนาดภาพ (Size) หรือตัดภาพ (Crop) รวมทั้งเลือกฟอร์แมตภาพ
นอกจากนี้บางภาพสามารถขจัดสีพื้นภาพ (Background Color) ให้เป็นภาพ
พื้นโปร่งใสได้ด้วย คำสั่ง Change Transparent โดยเลือกสีที่ต้องการให้โปร่งใส

ทำงานกับหน้า e-Book
ขณะสร้างผลงาน ควรให้สังเกตด้านขวามือของ Status bar ในจุด Page
เพื่อให้ทราบว่า กำลังทำงานที่หน้ากระดาษแผ่นที่เท่าไร จากจำนวนกี่หน้า
การเพิ่มหน้า e-Book ทำได้โดยคลิกปุ่มเครื่องมือ หรือใช้คำสั่ง Insert, Page และ

สามารถใช้ปุ่มเครื่องมือในชุด Page ควบคุมการจัดการหน้า e-Book
• การเลื่อนหน้า e-Book ใช้ปุ่ม Previous, Next และ Goto ตามลำดับ
• การลบหน้า e-Book ใช้ปุ่ม โดยจะลบหน้าที่กำลังทำงาน
• การคัดลอกหน้า e-Book ใช้ปุ่ม
• การย้ายตำแหน่งหน้า e-Book ใช้ปุ่ม
เมื่อเพิ่มหน้ากระดาษใหม่แล้ว ให้คลิกปุ่ม Template เพื่อเลือกแม่
แบบสำหรับเนื้อหา เช่น คลิกที่พื้นที่สีเทา เพื่อยกเลิกการเลือกวัตถุ
จากนั้นนำเข้าภาพ หรือพิมพ์ข้อความและจัด ตำแหน่งตามเหมาะสม
ทำหน้าอื่นๆ ที่เหลือจนครบตามต้องการ จึงสร้างหน้าปกหลัง ด้วย
แม่แบบ บันทึกแฟ้มผลงาน และทดสอบผลงานด้วยปุ่ม

ตกแต่ง e-Book
ตกแต่งด้วยปุ่มและภาพประกอบ Desktop Author เตรียมภาพปุ่ม
สัญลักษณ์ และเส้นสันหนังสือสำหรับช่วยออกแบบ ตกแต่งโดย
คลิกปุ่ม Buttons แล้ว เลือกหมวดภาพ แล้วเลือกภาพจากหมวด
จัดตำแหน่งและขนาด
กรอบกราฟิก
กรอบกราฟิกเป็นเครื่องมือกราฟิกชิ้นเดียวที่ Desktop Author เตรียมให้
หากต้องการ สร้างพื้นสีให้กับกรอบข้อความ หรือเส้นกราฟิก ก็สามารถใช้
Box มาประยุกต์ใช้ได้ เมื่อคลิกปุ่ม Insert Box จะปรากฏชุดสีสำหรับกรอบ
ดังนี้ โดยกรอบกราฟิก ดังกล่าวสามารถจะตำแหน่งและขนาดได้ตามต้องการ
กรอบกราฟิกจะประกอบ ด้วยสืพื้น และสีเส้นขอบ โดยควบคุมได้จากปุ่ม
เครื่องมือ โดยเครื่องมือชุดแรก คือ การกำหนดลักษณะของเส้นขอบ
และปุ่มเครื่องมือชุดที่สอง คือลักษณะของสีพื้นกรอบกราฟิก
ค่ากำหนดของเส้นขอบ ประกอบด้วย
• Border Style ลักษณะของเส้นขอบ
• Border Width ความหนาของเส้นขอบ
• Border Color สีของเส้นขอบ
นำเข้า Flash, Audio, Movie
การนำเข้า Flash Movie, Audio/Sound และ Movie ใน e-Book สามารถคลิกปุ่ม
เครื่องมือ Insert Multimedia คลิกเลือกไฟล์สื่อจากปุ่ม Select Multimedia โดย
เลือกประเภทสื่อเป็น Flash สำหรับ นำเข้า Flash Movie หรือ Common media
สำหรับการนำเข้าเสียง .mid, .mp3, .wav และ Video
(.avi, .mpg, .mpeg)
เมื่อคลิกปุ่ม OK จะปรากฏกรอบวางสื่อที่สามารถปรับขนาดและ
ตำแหน่งได้เช่นกัน เมื่อ DNL Package จะปรากฏผลดังนี้
กรณีเลือกสื่อที่เป็นแฟ้มวิดีโอหรือเสียง จะมีตัวเลือกเพิ่มเติม ดังนี้
• Embed file inside book ให้ผังสื่อที่เลือกใช้กับแฟ้มเอกสารหรือไม่ กรณีที่ไม่
เลือกรายการนี้ จะต้องมั่นใจว่าได้คัดลอกแฟ้มสื่อไปพร้อมกับแฟ้มเอกสาร
ด้วยทุกครั้ง แต่ถ้าเลือกจะทำให้ขนาดของแฟ้มผลงานโตขึ้น
• Start play automatically ให้สื่อที่เลือกทำงานอัตโนมัติหรือไม่
(แนะนำให้เลือกรายการนี้ทุกครั้ง)
• Loop ต้องการให้สื่อนำเสนอวนลูปเมื่อนำเสนอจบหรือไม่
• Show control ต้องการแสดงแถบควบคุมสื่อ เช่น ปุ่มปิด ปุ่ม
นำเสนอ หรือไม่ (แนะนำให้เลือกรายการนี้ทุกครั้ง)

เทคนิคเพิ่มเติม
การนำเข้าแฟ้มเสียง สามารถย่อขนาดของกรอบสื่อให้เล็กจนมอง
ไม่เห็นเพื่อไม่แสดง จอภาพได้ โดยที่เสียงยังคงทำงานได้ตามปกติ

การสร้าง Link
Desktop Author มีคำสั่งจัดการ Link ได้หลากหลายรูปแบบ
ทำให้การ สร้างสรรค์ Interactive e-Book เป็นเรื่องง่าย โดยการ
คลิกเลือกภาพ หรือกรอบกราฟิก หรือข้อความ แล้วใช้ คำสั่ง
Change Link จะปรากฏตัวเลือก ดังนี้
Link Type : Page เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ ซึ่งต้องระบุเลขหน้า ในช่อง Link Target
Link Type : Web เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ อีเมล์ หรือแฟ้มเอกสาร
Link Type : DNL File คลิกแล้วเปิดแฟ้มเอกสาร .dnl ที่ระบุ
Link Type : Note ทำงานกับกระดาษบันทึก
Link Type : Highlight สร้างแถบสีให้กับข้อความ
รายการเลือกที่เหลือ จะเป็นคำสั่งเฉพาะสำหรับการสร้างงานเฉพาะ
จึงขอแหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ปก e-Book
โดยปกติหนังสือหน้าแรกควรแสดงด้วยปกหน้า และหน้าสุดท้ายคือปกหลัง
แต่ โปรแกรมให้จอภาพแสดงทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ดังนั้นการสร้างหน้าปก
กำหนดให้อีกด้าน เป็นพื้นโปร่งใส (ไม่ต้องพื้นที่ทำงาน) e-Book
ในสภาวะปกติ จะแสดงพื้นที่ทั้งด้านซ้ายและขวาโดยหน้าปกควรแสดง
เฉพาะ ด้านขวาเท่านั้น การกำหนดให้พื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งของปกมี
ลักษณะโปร่งใสดังกล่าวทำได้โดยสร้าง กรอบกราฟิกรหัสสี 0, 255, 0
เช่นกรณีปกหน้าให้วางกรอบกราฟิกรหัสสี 0, 255, 0 ไว้ด้านขวา
จัดตำแหน่งกรอบกราฟิก ใช้ปุ่มขวา แล้วเลือกคำสั่ง Change Position
กำหนดค่าพิกัด และขนาดของกรอบกราฟิกได้ จากนั้นกำหนดค่าความ
โปร่งใสให้กับปกหนังสือด้วยคำสั่ง File, Book Properties, Book Transparency
ปรากฏรายการเลือก ดังนี้ คลิกเลือกรายการ Eazy Cover Shape with
Transparency กรณีปกหน้า และ Eazy Back Cover Shape with Transparency
กรณีปกหลัง จากนั้น DNL Package เพื่อทดสอบผล
3. เลือกเมนูคำสั่ง File, New กำหนดขนาด 700 × 440 pixels Resolution เท่ากับ
72 dpi และเลือกสีพื้นให้ตรงกับสีที่กำหนดไว้ตามข้อ 2
4. ออกแบบผลงานด้วยรูปทรงที่ต้องการ โดยเลือกสีให้ต่างกับสีพื้น
5. บันทึกโดยเลือกฟอร์แมตเป็น BMP ด้วยคำสั่ง File, Save as…

การใช้งาน
ภาพที่ออกแบบไว้แล้ว สามารถนำไปสร้างสรรค์ผลงานได้โดยการนำ
เข้าภาพเป็นพื้น หลังของหนังสือ แล้วกำหนดค่า Transparent ให้เหมาะสม

ควบคุม Multimedia
Desktop Author รองรับการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียเกือบทุกฟอร์แมต
อีกทั้งยังได้เตรียม ฟังก์ชันควบคุมการนำเสนอสื่อแบบ Interactive เช่น
การสร้างปุ่มควบคุมการเปิดหรือนำเสนอ สื่อ และปิดสื่อได้ตามต้องการ
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นำเข้าสื่อ กำหนดรหัสอ้างอิง (ID) และเลือกค่าควบคุม
การแสดงผลแบบไม่ แสดงผลทันที ไม่แสดง Control
2. คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่กรอบวัตถุ แล้วเลือกคำสั่ง Change Position กำหนดค่า
ความกว้าง/ความสูงเท่ากับ 0 เพื่อไม่ให้ปรากฏกรอบแสดงผลในหน้าหนังสือ
3. สร้างปุ่มควบคุม หรือข้อความควบคุม เช่น Play Pause Stop
4. เลือกข้อความแต่ละคำ แล้วคลิกปุ่ม Link เพื่อสร้างคำสั่งควบคุม
5. กรณีนี้เลือกข้อความ Play จึงต้องเลือกคำสั่งเป็น Multimedia_Play และเลือก
รหัสสื่อมัลติมีเดียที่ต้องการควบคุมจากรายการ Link Target: (กรณีนี้เลือกเป็นsong001)
6. เลือกข้อความอื่นและสร้างลิงก์ เช่น Pause ให้เลือก Link เป็น
Multimedia_Pause ข้อความ Stop เลือกเป็น Multimedia_Stop
7. ทดสอบการนำเสนอด้วย DNL Packages Method เป็นการเลือก
รูปแบบของการส่งข้อมูลไปประมวลผล Email : เป็นการส่งข้อมูลไปยัง
e-Mail ที่กำหนด Get/Post : เป็นการส่งข้อมูลไปยังระบบเว็บโปรแกรมมิ่ง
ต้องเขียน โปรแกรมควบคุม


1 ความคิดเห็น: